Úvodní stránka » Osobní údaje
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen„ GDPR“).
1) Správce osobních údajů

Alena Nickmannová, IČ: 49398831,  zapsána v Živnostenském rejstříku Praha - Uhříněves od 21.6.1995, evidenční číslo 310027-6086-00, (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
2) Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu,v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak az pracovává je v souladu splatnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
3) Zdroje osobních údajů
 • přímo od subjektů údajů,
 • velkoobchod distributor,
 • kamerový systém,
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např.obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)4) Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např.jméno, příjmení, titul, příp. rodnéčíslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje–např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová,
 • adresa a jiné obdobné informace),
 • popisné údaje (např.bankovní spojení, obrazový záznam,
 • z kamerového systému),
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
 • údaje poskytnuté nadrámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.),


5) Kategorie subjektů údajů
 • zákazník správce zaměstnanec správce dopravce,
 • dodavatel služby,
 • návštěvník aj. Osoby pohybující se v areálech správce, které jsou,
 • monitorovány kamerovým systémem,
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci,
 • uchazeč o zaměstnání,


6) Kategorie příjemců osobních údajů
 • velkoobchodníci,
 • finanční ústavy,
 • veřejné ústavy,
 • zpracovatel,
 • smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa
 • státní aj.orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např.předání osobních údajů do zahraničí–státy EU)


7) Účel zpracování osobních údajů
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,
 • jednání o smluvním vztahu,
 • plnění smlouvy,
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
 • archivnictví vedené na základě zákona,
 • výběrová řízení na volná pracovní místa,
 • plnění zákonných povinností ze strany správce,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů,8) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádís právce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách,

pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování

osobních údajů. Zatímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany

osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údajezpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.9) Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém askartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práva povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i zpříslušných právních předpisů.10) Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


11) Práva subjektů údajů

1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů oprávu na

přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým o sobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na

účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat,aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.